Befolkningstäthet på karta

De flesta känner till att Göteborg inte är någon särskilt tätbefolkad stad. Men hur tätt bor göteborgarna egentligen, och var är det tätt, och var är det glest? Wikipedia-uppgifterna om att kommunen har en befolkningstäthet på 1 300 personer per kvadratkilometer säger inte så mycket om hur det ser ut i de olika stadsdelarna.

Göteborgs Stad tillhandahåller öppen geodata om befolkningsmängderna, baserade på olika områdestyper. Den mest detaljerade fördelningen får man genom de drygt tusen basområden som kommunen är indelad i, och som används i en mängd olika statistiska sammanhang.

Den här kartan är ett exempel på hur man i geografiska informationssystem visualiserar datauppgifterna på ett kartunderlag, med möjlighet att i detalj styra hur gränsvärden, färger och grafik ska behandlas. I det här fallet har jag färgkodat basområdena i en rosa gradering, baserat på befolkningstätheten som beräknats utifrån befolkningsmängd och områdenas ytstorlek. 

Kartan kan användas som underlag i stadsplaneringen och i utveckling av nya bostäder, handel eller service, för att på ett enkelt sätt ge en omedelbar bild av befolkningsförhållandena.

Linnarc

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning