Klassisk arkitektur – ritar sig själv?

Brunnsparken är Göteborgs mest centrala park, en ’pocket park’ utförd långt innan begreppet etablerades. Den är ett nav för kollektivtrafiken och korsas av några av stadens mest trafikerade gångstråk. På denna plats, som nyligen fått en ny design genom Park- och naturförvaltningen och White Arkitekter, så har staden beslutat uppföra en liten cafébyggnad som ersättning för den kioskpaviljong som stod här tidigare.

Förstudie och kritik

Cafébyggnaden nämns redan i Park- och naturförvaltningens förstudie från 2017. Den ska ligga centralt placerad ”mitt i parken med bra innehåll och god arkitektonisk kvalitet”. Och det framstår väl som rätt uppenbart, att rätt utförd har en sådan byggnad potential att bli ett litet arkitektoniskt smycke, ett vattenhål i den urbana oasen. Som förgyller parken och bidrar med såväl identitet som social målpunkt.

För ett år sedan togs frågan om caféet upp i Fastighetsnämnden. Men sättet som uppdraget var tänkt att genomföras på fick GöteborgsPostens arkitekturkritiker Mark Isitt att skriva en skarp krönika (GP 2020-11-28). Förslaget var nämligen att Fastighetskontoret självt, på denna plats som angavs som ”ett av Göteborgs bästa lägen”, skulle ges uppdraget att planera, projektera och utföra cafébyggnaden. Utan någon arkitekttävling eller parallellt uppdrag för att kunna jämföra olika lösningsalternativ. Kostnadsramen sattes till högst 5 miljoner kronor exklusive moms. Stadens tillvägagångssätt fick Isitt att efterlysa större omsorg om kvaliteten i hanteringen av byggnadens utformning.

Yrkande från Socialdemokraterna

Vid fastighetsnämndens senaste möte (2021-11-15) togs ärendet upp igen, nu i form av ett yrkande från Socialdemokraterna. De skrev så här:

”Det har nu gått mer än ett år sedan nämnden gav fastighetsdirektören i uppdrag att projektera, bygga och hyra ut en cafébyggnad i Brunnsparken. Alla nödvändiga funktioner (el, vatten etc) är klara sedan parken invigdes sommaren 2020, och det finns sedan länge ett flertal intressenter. Ett café på platsen har en viktig trygghetsfunktion. Ökad närvaro av ordningsvakter och den lyckade omdaningen av parken har gett gott resultat, det är viktigt att nu bygga vidare på detta. 

”Vi ser inget behov av en lång och komplicerad process kring detta uppdrag. Det behövs inga workshops, särskilda program, arkitekttävlingar eller liknande för att fullgöra uppdraget utan det räcker mer än väl med de gängse dialogprocesser som staden redan har internt och med polis, fastighetsägare mfl inom ramen för Citysamverkan och Purple Flag. Rimligen uppmanas relevanta aktörer att bidra med synpunkter och sedan bygger man en traditionell cafébyggnad av hög kvalitet i klassisk stil som harmonierar med det näraliggande Palacehuset (bilden ovan, min anm) och hyr ut till en lämplig aktör”. 

Varpå man föreslog att ”stadsbyggnadsdirektören får i uppdrag att före årsskiftet återkomma till nämnden med en beskrivning av hur uppdraget kan fullgöras före sommaren 2022”. Ärendet bordlades till nästa möte i december.

Att man från politiken vill ha framdrift i detta ärende är fullt förståeligt – Brunnsparken är en betydesfull plats och tryggheten är en viktig faktor. Men att man därefter ger uttryck för att en byggnad som denna mer eller mindre ritar sig själv, så länge den utförs i klassisk stil, är uppseendeväckande.

Stilfrågan

Modernt eller klassiskt är en stor fråga i stadsutvecklingen just nu. Personligen tror jag att ett café i Brunnsparken kan utformas med hög kvalitet efter såväl klassiska som hypermoderna ideal. Men att det automatiskt skulle bli en bra byggnad om man schablonmässigt kopierar äldre tiders byggnadsdetaljer utan ingående förståelse för uppgiften, det har jag väldigt svårt att tro.

Jag finner också en utveckling där politiker på lekmannamässiga grunder slår fast premisserna för platsers och byggnaders stil oroande. Brunnsparken ligger mitt i hjärtat av Göteborg. En ny cafébyggnad bör, som all arkitektur, spegla den tid den tillkommer under och medverka till att förflytta arkitekturen framåt. Ambitionsnivån bör vara den högsta, även för en liten byggnad med en total budget på fem miljoner.

Linnarc

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning