Beviljad förstudie om cykelförbindelser

Linnarc har tillsammans med Kungälvs cykelråd ansökt om EU-stöd för en förstudie om förbättrade cykelförbindelser kring Nordre älv. Idag fick vi besked att ansökan beviljats.

Förstudien ska identifiera några betydelsefulla kopplingar tvärs och längs Nordre älv, för att dels underlätta cykelpendling till och från Göteborg, dels utforska rekreativa möjligheter att cykla längs älven. Förslagen samlar vi i en kortfattad rapport som också kartlägger planeringsunderlag och förutsättningar. Rapporten bildar därefter underlag för möten och diskussioner med intressenter och aktörer. Målet är att lägga grunden för en realisering av något eller några av förslagen.

Det ekonomiska stödet faller inom ramen för Agenda 2030 och förmedlas av Leader Södra Bohuslän, som verkar för landsbygdsutveckling genom lokala initiativ. Man strävar efter samverkan mellan offentlig, ideell och privat sektor. Finansieringen kommer från Europeiska jordbruksfonden.

Cykelrådet är en ideell sammanslutning som jag var med och grundade förra året. Vi verkar för förbättrade möjligheter för cykling i Kungälv, och samarbetar med kommunen kring dessa frågor.

Linnarc

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning